Neuropsicologia

Descripció


La Neuropsicologia es pot definir com la ciència que estudia la relació entre el cervell i la conducta.  Vol proporcionar una explicació sobre el funcionament dels processos cognitius (memòria, llenguatge, funcions executives, atenció…) a partir de l’estudi de pacients que han patit alguna lesió cerebral.

Què és una avaluació neuropsicològica?

L’objectiu és identificar, descriure i quantificar els dèficits cognitius i les alteracions conductuals que es deriven de les lesions i/o disfuncions cerebrals a través d’una sèrie de proves i tècniques psicològiques que avaluen les funcions cognitives, emocionals i executives, relacionant-t’ho amb el funcionament normal o patològic del sistema nerviós central. També permet contribuir en el diagnòstic diferencial de diverses patologies cerebrals.

Perquè serveix una avaluació neuropsicològica?

No només és útil per adonar-se de les dificultats cognitives sinó que també ens permet identificar quins són les àrees cognitives que funcionen de manera adequada o per sobre de l’esperat. Tota avaluació ens dona un perfil sencer del pacient en el qual tan podem detectar les fortaleses com les debilitats.

Com ens pot ajudar la neuropsicologia?

Rehabilitació Neuropsicològica: El principal objectiu és el manteniment de les capacitats cognitives (atenció, memòria, funcions executives, etc.) i funcionals del pacient, encara conservades, el màxim de temps possible, millorant la seva qualitat de vida i independència.

Estimulació cognitiva: Intervenció encaminada a estimular les funcions preservades amb l’objectiu de mantenir l’autonomia del pacient el màxim de temps possible. Aquesta pot aplicar-se per fomentar un envelliment actiu, per endarrerir l’aparició de processos demencials i per promoure i prevenir la salut (tallers de memòria).

Assessorament: Assessorament sobre el dèficit cognitiu i la intervenció neuropsicològica als pacients i familiars, professionals i institucions sanitàries, educatives, judicials i socials. Assessorament i suport a cuidadors/familiars de pacients amb demència.

A qui va dirigit la Neuropsicologia?

– Població neurològica i neuroquirúrgica: accidents vasculars cerebrals (ictus), tumors cerebrals,

malalties infeccioses o inflamatòries, epilèpsies, demències (Alzheimer…), esclerosi múltiple,

traumatismes cranioencefàlics, trastorns del moviment (Parkinson…), entre altres.

– Població geriàtrica per l’estudi dels patrons d’envelliment normal i patològic i per intervenir mitjançant

estratègies compensatòries i preventives.

– Població pediàtrica amb problemes d’aprenentatge, trastorns d’atenció, hiperactivitat i d’altres.

– Població general mèdica i quirúrgica, susceptible de manifestar trastorns cognitius.

Per què és necessari venir acompanyat en la primera visita?

És important tenir informació de com es desenvolupa el familiar en la vida diària, conèixer quins són els dèficits que s’estan observant, donat que, a vegades, poden o no ser conscients dels dèficits o amagar-los.

Doctors especialistes