L’otorinolaringologia és l’especialitat medicoquirúrgica que s’ocupa de la prevenció, diagnòstic, tractament i rehabilitació de les malalties de l’oïda i de les vies aero-digestives superiors (boca, nas, faringe i laringe) i de les funciones que se’n deriven d’aquestes (audició, respiració, olfacció, deglució i fonació: veu i parla); així com de les estructures cervicals i facials connectades o relacionades amb aquestes patologies i funcions.

El conducte auditiu extern està revestit per fol·licles pilosos i glàndules que produeixen oli cerós anomenat cera. La cera, generalment s’obre pas fins a l’obertura de la oïda, on cau o és eliminada a través d’una neteja.

Aquesta cera però, pot acumular-se i bloquejar el conducte auditiu extern. Els taps de cera és una de les causes més comunes de pèrdua d’audició.

Primer el que caldria és fer un estudi complet al pacient amb la col·laboració de diferents especialistes. El que farà l’otorinolaringòleg és mirar aquelles alteracions anatòmiques de la via aèria superior que, a través de cirurgia menor a vegades es poden corregir.

Quan l’alteració de la veu duri més de 15 dies o bé quan això es repeteixi amb una certa freqüència.

Alguns dels símptomes poden ser: demanar sovint que les persones ens repeteixin el que ens han dit, dificultat per seguir converses quan hi ha soroll de fons, problemes per escoltar les veus de nens i dones, necessitat d’escoltar la tele o radio a un volum més alt del normal.

Tots operen amb els mateixos principis bàsics: un micròfon en miniatura capta un so, un circuit d’amplificació fa el so més fort i un petit altaveu transmet el so amplificat a l’orella.

Especialistes