Antecedents

L´any 2000 s’inicia l’entrega de Beques Consultori Bayés i durant 23 edicions el Consultori Bayés, a través de la Fundació FORES, ha finançat un programa de formació contínua per a professionals en ciències de la vida i de la salut de la comarca d’Osona que ha anat ampliant també a les comarques veïnes, el Ripollès, la Garrotxa, el Bages i el Berguedà. Des del 2013 s’ha reorientat aquesta formació contínua a promoure la formació doctoral dels professionals d’aquestes comarques d’Osona, la Garrotxa i el Ripollès, donat que des del Consultori Bayés tenim la certesa que la recerca ha de ser part integral del desenvolupament professional en el sector salut.

Des de les institucions sanitàries es valora positivament impulsar la formació doctoral dels seus professionals a través d’un programa que permeti, d’una banda, impulsar la carrera d’aquests professionals i, de l’altra, millorar l’activitat investigadora de la seva institució.

La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) valora molt positivament poder disposar d’un programa de finançament per a la formació de doctors dels centres de l’entorn territorial tenint en compte que contribueix a una millora del talent de l’entorn territorial de la universitat i al mateix temps té un clar encaix temporal en el desplegament de la formació doctoral que porta a terme la universitat. En el prego del Mercat del Ram del 1992 que va fer el Dr Antoni Bayés de Luna, ja afirmava ¨Jo penso que, en una segona fase, que lògicament hauria de començar abans del canvi de segle, podríem pensar en la posada en marxa d´una Facultat de Medicina, dins d´una àrea de ciències de la salut. Les institucions sanitàries de Vic, encapçalades per l´Hospital General i per l´antic Hospital de la Santa Creu, tenen un nivell que permet pensar que això no es un somni irrealitzable.”

La Fundació Institut de Recerca i Innovació en ciències de la vida i la Salut a la Catalunya Central IRIS-CC neix amb l’impuls de la UVic-UCC, per iniciativa de la FESS, titular de
la Facultat de Medicina, i amb la connivència i participació de les entitats federades (FUBalmes, FUBages i FESS) i de les institucions sanitàries (Fundació Althaia, Consorci Hospitalari de Vic, Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic, l’Institut Català de la Salut), així com les altres entitats sanitàries, i acadèmiques, Sant Andreu Salut Fundació Privada, Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, La Fundació privada centre mèdic psicopedagògic d’Osona, la Fundació Privada Hospital de Campdevànol,
Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, l’entitat “Equip d’Assistència Sanitària Primària Vic, SLP (Eba Vic-Sud), i la Fundació Elisava, l’Institut de Recerca i Innovació en Ciències de la Vida i la Salut a Catalunya Central (IRIS-CC). El dia 19 d’abril del 2022 el Govern de la Generalitat de Catalunya va autoritzar la creació de la Fundació Institut de Recerca i Innovació en Ciències de la Vida i de la Salut a la Catalunya Central (IRISCC) i amb data 6 de maig de 2022 s’atorga l’escriptura de la carta fundacional de la Fundació IRIS-CC davant del notari de Vic, el Sr. Esteban Bendicho Solanelles amb número de protocol 727. Posteriorment, amb data 4 de juliol del 2022 el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya resol favorablement la inscripció al registre de fundacions de la Generalitat.

Els Estatuts preveuen la figura de les institucions col·laboradores en el seu article 39 i que es defineixen com a institucions de recerca i innovació de la Catalunya Central i la seva àrea d’influència, seran principalment sanitàries, sense prejudici de l’associació d’institucions que no són estrictament sanitàries, però que afegeixen valor a la recerca i innovació en ciències de la vida i la salut.

Per tots aquests motius es planteja la Beca com un AJUT PER LA REALITZACIÓ DE TESIS DOCTORALS I L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE DOCTOR.

Objecte de l’ajut

Promoure la carrera investigadora dels professionals de les comarques d’Osona, la Garrotxa, el Ripollès, el Bages i el Berguedà a través de la realització de la tesi doctoral en l’àmbit de ciències de la vida i de la salut en el marc d’un programa de doctorat de la UVic-UCC.

Requisits del candidat/a

  • Tenir el projecte de tesi doctoral inscrit en un programa de doctorat de la Uvic-UCC.
  • Ser professional d’una institució sanitària d’Osona, el Ripollès, la Garrotxa, el Bages o el Berguedà.

Import

L’ajut suposa una donació de caràcter irrevocable, per part del Consultori Bayés d’un import anual de 5.000 euros a l’IRIS-CC que es destinaran a l’assignació d’un becat per any, segons es descriu en el punt següent de les bases d’aquesta convocatòria. De forma excepcional es podran donar fins a dues beques a l’any. En cas de que el jurat ho consideri, la beca podrà ser considerada deserta. Un 10% de la beca es destinarà a cobrir les despeses de gestió de l’IRIS-CC.

Estructura

El doctorand seleccionat tindrà a la seva disposició l’import de l’ajut de la següent manera:

  • Una tercera part (1.500 €) en el moment de la concessió de l’ajut.
  • Una tercera part (1.500 €) quan hi hagi un article publicat en una revista indexada com a primer autor, o en el cas de que sigui segon autor que consti que la seva contribució ha estat similar a la del primer autor.
  • Una tercera part (1.500 €) després de la lectura de la tesis i obtenció del títol de doctor.

Criteris de selecció dels candidats

  • Currículum del sol·licitant i altres mèrits: fins a 3 punts.
  • Qualitat científic-tècnica del projecte de tesi (pla de treball, objectius fixats , vinculació del projecte a un dels projectes estratègics de la institució sanitària
   a la que pertany, impacte social del projecte): fins a 3 punts.
  • Fons de finançament de què es disposa per a la finalització del projecte de tesi: fins a 1 punt.
  • Currículum abreujat del director de la tesi doctoral: fins a 3 punts.

Termini de presentació de documentació

El termini de presentació de la documentació a la Seu de l’IRIS-CC és el divendres 9 de setembre a les 14 hores a l’adreça electrònica direcció@iris-cc.cat fent constar a l’assumpte Ajut Consultori Bayés.

Termini de resolució de la Beca

Resolució: Màxim en 15 dies després de la data límit per a la presentació de la documentació. La Beca s’entregarà en l’acte de la celebració de la Diada de Sant Cosme i Sant
Damià.

Comissió de selecció

Formaran part de la comissió de selecció:

 • Un representant designat per la direcció de Consorci Hospitalari de Vic.
 • Un representant designat per la direcció de Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic.
 • Un representant designat per la direcció de Hospital de Campdevànol.
 • Un representant designat per la direcció de Fundació Hospital de Sant Jaume de Manlleu.
 • Un representant designat per la direcció de Fundació Althaia.
 • Un representant designat per la direcció de l’ICS, Catalunya Central.
 • Un representant designat per la direcció de l’Hospital de Berga.
 • Un representant designat per la direcció de l’Hospital d’Olot.
 • El vicerector/a de recerca i transferència de coneixement de la UVIC-UCC o persona en qui delegui.
 • Un representant de la delegació del Col·legi de Metges d’Osona.
 • Un representant de la delegació del Col·legi de Metges del Bages.
 • Un representant de la delegació del Col·legi de Metges del Berguedà.
 • Un representant de l’Agrupació de Ciències Mèdiques d’Osona.
 • Dr. Antoni Bayés de Luna, amb veu sense vot.
 • Sra. Claudia Bayés, amb veu però sense vot.
 • El/la President del Comité Científic Intern de l’IRIS-CC, amb veu sense vot.

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud de l’ajut (segons imprès normalitzat que s’adjunta a l’annex 1 de les bases de la convocatòria)
 • Projecte de tesi (segons imprès normalitzat que s’adjunta a l’annex 2 de les bases de la convocatòria)

Currículum abreujat del sol·licitant (segons imprès normalitzat que s’adjunta a l’annex 3 de les bases de la convocatòria), o bé CVA (currículum vitae abreujat) en el format de la FECyT.

 • Currículum abreujat del director de tesi (segons imprès normalitzat que s’adjunta a l’annex 4 de les bases de la convocatòria) o bé CVA en format FECyT.
 • Document acreditatiu de la disposició de les fonts de finançament.

Compromisos del candidat

 • Tenir el compromís de finalització de la tesi doctoral en un termini màxim de quatre anys des de l’obtenció de l’ajut i dins el termini establert a la normativa acadèmica de la UVic-UCC.
 • Citar, en els articles i comunicacions que puguin sorgir de la tesi, en l’ idioma que correspongui, “aquest projecte ha estat finançat amb el recolzament del Consultori Bayés i IRIS-CC”.
 • Informe de justificació de les despeses dels 3 primers anys.
 • Seguiment anual de l’evolució del projecte, ja sigui a partir de l’informe de la comissió de seguiment anual de la UVic-UCC o, en el cas que no fos factible per calendari, a partir d’un informe del director de tesi.
 • Comunicar l’acte de lectura de la tesi a IRIS-CC i fer entrega d’un exemplar de la tesi i còpia dels articles publicats.